Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
         
Στρογγυλά
χυτοσιδηρά αντίβαρα των 25 κιλών
Στρογγυλά
χυτοσιδηρά αντίβαρα των 50 κιλών
Παρελληλεπίπεδα χυτοσιδηρά αντίβαρα των 50 κιλών