Προϊόντα Ύδρευσης
         
Ανοξείδωτα
Μανσόν Επισκευής σωληνώσεων δικτύων
πόσιμου ύδατος
Μανσόν παροχής
με δύο αρμούς με διακλάδωση
ΤΑΥ Φλάντζα
Ανοξείδωτα Μανσόν παροχής με εξόδους με σπείρωμα
         
Ανοξείδωτες
Ζώνες επισκευής
 
Ζωστήρας παροχής
χυτοσιδηρός
ενιαίας κεφαλής
 
Πυροσβεστικός Κρουνός δύο
στομίων DN150
         
Ανοξείδωτοι συλλέκτες υδρομετρητών
 
Κάλυμμα Φρεατίου υδροληψίας χυτοσιδηρό
330 Χ 330 mm Β125 ΕΝ124
 
Πλαίσιο Φρεατίου υδροληψίας χυτοσιδηρό
350 Χ 350 mm Β125 ΕΝ124
         
Ζιμπώ χυτοσιδηρά
με κοχλίες
 
Φρεάτιο βανών
τύπου ΕΥΔΑΠ
 
Καπέλα βανών σύμφωνα με το
σχέδιο ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Μ-1131/2.