Ποιότητα
 
Πολιτική Ποιότητας
Η "Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε." είναι εταιρεία με πολύχρονη παράδοση στο χώρο των μεταλλικών εξαρτημάτων και κατασκευών. Σέβεται το όνομά της και τους πελάτες της. Λειτουργεί με κύριο γνώμονα την ποιότητα στα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών μας, η ευαισθησία μας για την σωστή λειτουργία της εταιρείας, σε συνδυασμό με τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μας επιβάλλουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς μας σε όλα τα επίπεδα.

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας είναι:
Καμία παρτίδα προϊόντος δεν φθάνει στον πελάτη χωρίς να έχει υποστεί έλεγχο της ποιότητας.
Η πλήρης κάλυψη των προδιαγραφών των πελατών.
Η αντιμετώπιση οποιουδήποτε παραπόνου πελάτη τυχόν υπάρξει.
Η παροχή πληροφοριών στον πελάτη για την χρήση των προϊόντων.
Η κάλυψη των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων και των οδηγιών που σχετίζονται με την συμμόρφωση και ασφάλεια χρήσης των προϊόντων μας.
Για να αποδείξουμε, να επιβεβαιώσουμε και να θεμελιώσουμε την επιτυχημένη πορεία μας στους εαυτούς μας, στους πελάτες μας και σε όλους που σέβονται την δουλειά μας, προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Είναι απαραίτητη και κρίσιμη η προσφορά του καθένα μας σ' αυτή την προσπάθεια. Είναι χρέος όλων μας να επιβεβαιώνουμε καθημερινά τα στέρεα βήματα της εταιρείας στο δρόμο για την ανάπτυξή της. Η ποιότητα και ομαδική εργασία και το άριστο επίπεδο συνεργασίας μας, είναι τα εχέγγυα μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης έχοντας την ευθύνη για την εφαρμογή των καταγραμμένων διαδικασιών, καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για βελτίωση της ποιότητας, στην οποία δεσμεύεται, θέτοντας μετρήσιμους ποιοτικούς στόχους.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι πρόθυμος να παρέχει ανά πάσα στιγμή, κάθε δυνατή βοήθεια, επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή των διαδικασιών και παίρνοντας υπ' όψιν οποιεσδήποτε προτάσεις για βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 
Σχεδιασμός για την Ποιότητα της παραγωγής
Για κάθε παραγόμενο από την επιχείρηση προϊόν, υπάρχει λεπτομερής σχεδιασμός ποιότητας, ο οποίος συμβαδίζει με το σχεδιασμό όλων των παραγωγικών και υποστηρικτικών διεργασιών και ο οποίος υλοποιείται με τη χρήση των προγραμμάτων και εντύπων της ποιότητας και ιδιαίτερα με τα ακόλουθα:
Φασεολόγια παραγωγής και Έντυπα προγραμματισμού / απολογισμού και ελέγχου της παραγωγής.
Οδηγίες για τον έλεγχο της ποιότητας.
Οδηγίες εργασίας παραγωγής και συντήρησης.
Προδιαγραφές και Σχέδια προϊόντων, όπου είναι δυνατό.
Προδιαγραφές και Σχέδια πελατών, όπου υπάρχουν.
Το σύστημα της ποιότητας έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να καλύπτει με επιτυχία όλες τις απαιτήσεις των παραγόμενων μεταλλικών προϊόντων.
 
Ποιοτικοί Έλεγχοι
Ποιοτικός έλεγχος εισερχομένων πρώτων και βοηθητικών υλών και εισερχομένων τελικών προϊόντων.
Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή της εταιρίας, ελέγχονται με βάση την οδηγία ελέγχου ποιότητας εισερχομένων υλικών. Ο Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Παραγωγής και τον υπεύθυνο Προμηθειών, επιθεωρεί όλες τις πρώτες και βοηθητικές ύλες.
Ο ποιοτικός έλεγχος εισερχομένων τελικών προϊόντων διενεργείται με βάσει το δελτίο ελέγχου ποιότητας υλικού εισερχομένου τελικού προϊόντος και την οδηγία ελέγχου ποιότητας εισερχομένων. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μας ή από αρμόδιο αποδεκτό προμηθευτή υπηρεσίας επιθεωρήσεων τελικών προϊόντων προ φόρτωσης στο χώρο του προμηθευτή.
 
Ποιοτικός Έλεγχος στη διάρκεια της παραγωγής
Τα προϊόντα της επιχείρησης ελέγχονται στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τα έντυπα προγραμματισμού / απολογισμού και ελέγχου της παραγωγής και τα κατά περίπτωση φασεολόγια παραγωγής και ελέγχου.
Στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας κάθε φάσης, ο χειριστής των μηχανών, της φάσης αυτής της παραγωγής είναι υπεύθυνος να ελέγχει τη λειτουργία του εξοπλισμού της παραγωγής και το παραγόμενο προϊόν. Ο υπεύθυνος Παραγωγής εκτελεί συνεχή επίβλεψή τους και μπορεί δειγματοληπτικά να ελέγχει την παραγωγή.
Ο υπεύθυνος Ποιοτικού ελέγχου ελέγχει τα προϊόντα σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας, εκτελώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Η συχνότητα των ελέγχων εξαρτάται από το είδος και τη συχνότητα των εμφανιζόμενων προβλημάτων. Στοιχεία που επηρεάζουν τη συχνότητα των ελέγχων είναι για παράδειγμα συχνή εμφάνιση μη συμμορφούμενων προϊόντων, αναφορές από τους εργαζόμενους για προβληματική α' ύλη, νέα ή παλαιά καλούπια, παράπονα από πελάτες κλπ
Δοκιμή υδραυλικής πιέσεως τελικός ποιοτικός έλεγχος
Έλεγχος πάχους επιψευδαργύρωσης
Διαστασιολογικός έλεγχος
Οι έλεγχοι που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής είναι κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:
Διαστάσεων
Μορφής και εφαρμογής
Ενδεικτικής αντοχής σε εφελκυσμό, θλίψη κλπ
Καλής εφαρμογής, όπου εφαρμόζεται
Συσκευασίας και ποσότητας
Τα ακριβή κριτήρια των ελέγχων περιέχονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια των συμβάσεων και των παραγγελιών των πελατών μας.
 
Ειδικές διεργασίες
Ειδικές διεργασίες στην επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:
Συγκόλληση χάλυβα και αλουμινίου
Ανόπτηση χαλύβων και σπανίως αλουμινίου
Επιψευδαργύρωση και άλλες επιμεταλλώσεις
Για τον έλεγχο των διεργασιών αυτών προβλέπονται τα ακόλουθα:
Συνεχής παρακολούθησης κατά την εκτέλεση συγκολλήσεων από τον Υπεύθυνο παραγωγής.
Εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των συγκολλητών της επιχείρησης.
Εφαρμογή ελέγχων στα ανοπτημένα είδη και υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει αναλυτικό έντυπο - πιστοποιητικό πορείας της ανόπτησης.
Εφαρμογή ελέγχων στα επιμεταλλωμένα είδη και υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει αναλυτικό έντυπο - πιστοποιητικό της επιμετάλλωσης.
 
Ποιοτικός έλεγχος ενδιαμέσων προϊόντων
Τα προϊόντα της παραγωγής παράγονται με τη βοήθεια καλουπιών, ιδιοσυσκευών και μοδέλλων και με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ομοιομορφία της παραγωγής. Η κατάσταση των ιδιοσυσκευών ελέγχεται από την μέτρηση των προϊόντων και την εξωτερική τους επιφάνεια.
Για το μικρό αριθμό προϊόντων που παραμένουν κάποιο διάστημα ως ημιέτοιμα, διενεργούνται οι ίδιοι έλεγχοι κατά την παραγωγή εκτός από αυτόν της συσκευασίας και ποσότητας.
Αν υπάρχουν υπάρχει υποψία προβλήματος ο Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου μπορεί να διενεργήσει πρόσθετους δειγματοληπτικούς ελέγχους και μετά την παραγωγή σε προϊόντα που ήδη έχουν υποστεί έλεγχο.
Σε περίπτωση που εντοπισθεί πρόβλημα στο προϊόν, ο έλεγχος του έτοιμου προϊόντος γίνεται σε μεγαλύτερο δείγμα όπου ταυτόχρονα γίνεται και διαλογή. Αν το πρόβλημα έχει μεγάλη έκταση και είναι σοβαρό, συμπληρώνεται το έντυπο διορθωτικής ενέργειας από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας η οποία ορίζει και την Διορθωτική Ενέργεια για το πρόβλημα που εντοπίσθηκε.
Ενημερώνεται άμεσα ο πελάτης για πιθανή καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων.
 
Τελικοί ποιοτικοί έλεγχοι
Η ολοκλήρωση του ελέγχου ποιότητας γίνεται μετά και τον έλεγχο της συσκευασίας ο οποίος με τον τρόπο αυτό επιτρέπει την φόρτωση και αποστολή του προϊόντος προς τον πελάτη. Σε περίπτωση συμβάσεων με πελάτες όπως η ΔΕΗ ΑΕ και η ΕΥΔΑΠ ΑΕ διενεργούνται επιθεωρήσεις του υλικού προς παράδοση από αρμόδιους επιθεωρητές είτε στον χώρο μας είτε σε αρμόδια εξωτερικά εργαστήρια δοκιμών όπως το ΚΔΕΠ.
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY ASSURANCE PLAN)
1. Αναλυτικά φασεολόγια παραγωγής και έλεγχου.
2. Έντυπο προμήθειας υλικών.
3. Δελτίο Έλεγχου ποιότητας υλικών εισερχομένου τελικού προϊόντος.
4. Έντυπο προγραμματισμού/ απολογισμού και έλεγχου παραγωγής.
5. Δελτίο Τελικού έλεγχου ποιότητας υλικού.
6. Οδηγίες εργασίας για όλο τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό.
7. Οδηγία ποιοτικού ελέγχου εισερχομένων υλικών.
8. Οδηγία τελικού ποιοτικού έλεγχου προϊόντων.
9. Έντυπο διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση μη συμμορφώσεων.
10.