Προϊόντα Ορυχείων
Βάση κλεμοκιβωτίου σειρήνας-φάρου & χαλινοδιακόπτη
 
Βάση κλεμοκιβωτίου σειρήνας-φάρου & χαλινοδιακόπτη
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ HT-9 10/10/2004.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ 11.3.000.020.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    Γαλβάνισμα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ ΑΕ ΔΛΚΜ HT-9 10/10/2004.